-Site bütçesinin genel kurulda görüşülmesi sonrası işletme projesi hazırlanması.

-Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması ve iş ve işlemlere resmiyet kazandırılması.

-Alınan avans ve aidatların ve bunlara karşılık yapılan harcamaların resmi olarak muhasebeleştirilmesi.

-Ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya alınan genel kurul kararlarına uymayan kat maliklerinin veyahut kiracıların hukuk birimine sevk edilerek yaptırım uygulanması.

-Mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi için ödemelerin resmi olarak ve belgelendirilerek yapılması.

-Personel maaş tahakkuklarının ve maaş ödemelerinin yapılması.

-Ortak kullanım alanları için abonelik iş ve işlemlerinin takibinin yapılması tahakkuk eden faturaların ödenmesi.

-Banka hesap hareketlerinin takip edilerek dönem sonları kat maliklerine rapor halinde sunulması.